zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg 가야집 "모의 화재 대피 훈련" zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpg소방교육 동영상시청zum_com_20201010_153417.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg 화재 경보감지기 zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883_01.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg 소화기 사용법 zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883_03.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg " 불이야, " 모두에게 알려요'zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883_02.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg "침착하게 대피해요 " zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883_04.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883_05.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg 부상자 발생 ~ zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883_06.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg"입구에 불이나서 나갈수가 없어요" "정호씨방 창문 넘어야 해요' zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883_07.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg 램프길로 탈 ~ 출 ~ ~

 

KakaoTalk_20201010_133320883_08.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg"나갈수가 없어요' " 화장실로 대피' ...수돗물 열고..zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883_09.jpg

 

 msn032.gif모두 탈출 성공 msn032.gifmsn032.gifmsn032.gif

KakaoTalk_20201010_133320883_10.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg요양원 모의소방훈련 영상도 시청 후 나눔하기 zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg

 

KakaoTalk_20201010_133320883_11.jpg

 

zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg자나 깨나 불조심zum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpgzum_com_20201010_153417.jpg